go top

ruralism
['rʊərəlɪzəm] [ˈrʊrəlˌɪzəm]

 • n. 乡下风味,田园风味

网络释义英英释义

  乡下风味

乡下风味

基于1个网页-相关网页

ruralism [ 'ruərəlizəm ]

 • n.
  • a rural idiom or expression

   同义词: rusticism

  • a rural characteristic or trait

   同义词: rurality

以上来源于: WordNet

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定