go top

您要找的是不是:

lengthened v. 延长(lengthen的过去分词形式);加长

lengthening v. 延长(lengthen的ing形式);使加长;放长

lengthen lk

网络释义

  拉长线段

... LENGTHEN LENGTHEN 拉长对象 LENGTHEN LK 拉长线段 LEN LENGTHEN 直线拉长 ; 长度调整 ...

基于6个网页-相关网页

有道翻译

lengthen lk

延长路

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定