go top

wire gauze wire mesh

网络释义

  金属丝网

... wire to wire capacity 线间电容 wire gauze wire mesh 金属丝网 Wire Welded Wire Mesh 铁丝电焊网 ...

基于8个网页-相关网页

有道翻译

wire gauze wire mesh

金属丝网

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定