go top

explicandum
[ekspləˈkændəm] [ekspləˈkændəm]

  • n. 在待解释的术语或陈述

[ 复数 explicanda ]

英英释义

explicandum [ ,ekspli'kændəm ]

  • n. (logic) a statement of something (a fact or thing or expression) to be explained

    同义词: explanandum

以上来源于: WordNet

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定