go top

per gross ton

网络释义

  每毛吨

... gross ton weight 总吨重量 pgt per gross ton 每毛吨 gross ton-kilometers 总重吨公里 ...

基于12个网页-相关网页

  每一毛吨

... per freight ton 每运费吨 per gross ton 每一毛吨 per metric ton 每公吨按每吨 ...

基于4个网页-相关网页

短语

pgt per gross ton 每毛吨

有道翻译

per gross ton

每总吨

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定