go top

felis silvestris cafra

网络释义

  野猫南非亚种

... 野猫东非亚种 Felis silvestris brockmani 野猫南非亚种 Felis silvestris cafra 野猫西非亚种 Felis silvestris foxi ...

基于1个网页-相关网页

  南非

... . Felis silvestris brockmani -- 东非 . Felis silvestris cafra -- 南非 . Felis silvestris foxi -- 西非 ...

基于1个网页-相关网页

有道翻译

felis silvestris cafra

Felis silvestris cafra

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定