go top

dubai global village

网络释义

  迪拜地球村

迪拜地球村(Dubai Global Village) *为必填选项 *总体评价

基于22个网页-相关网页

  杜拜地球村

... 杜拜地球村 (Dubai Global Village) 杜拜地球村 (Dubai Global Village) 杜拜溜冰场 (Dubai Ice Rink) ...

基于2个网页-相关网页

有道翻译

dubai global village

迪拜地球村

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定