go top

disc dc motor

  • 盘式直流电动机

网络释义专业释义

  盘式直流电动机

... disc cutter 盘形铣刀 disc DC motor 盘式直流电动机 disc discharger 盘式放电器 ...

基于127个网页-相关网页

短语

dc disc motor 盘式直流电动机

dc disc armature motor 盘式电枢直流电动机

disc brushless dc motor 盘式无刷直流电动机

disc type brushless dc motor 盘式无刷电动机

 更多收起网络短语
  • 盘式直流电动机

·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定