go top

您要找的是不是:

disc motor

dc disc motor

网络释义

  盘式直流电动机

... dc disc armature motor;盘式电枢直流电动机 dc disc motor盘式直流电动机 dc electrode;直流电极 ...

基于8个网页-相关网页

短语

disc DC motor 盘式直流电动机

dc disc armature motor 盘式电枢直流电动机

disc brushless dc motor 盘式无刷直流电动机

disc type brushless dc motor 盘式无刷电动机

 更多收起网络短语

有道翻译

dc disc motor

直流盘式电动机

以上为机器翻译结果,长、整句建议使用 人工翻译

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定