go top

czarism
[ˈzɑːrɪzəm] [ˈzɑːrɪzəm]

  • n. 专制政治;独裁政治;(俄)沙皇统治(等于 tsarism)

 柯林斯英汉双解大词典 

czarism /ˈzɑːrɪzəm/

  • 1. 

    N → a variant spelling (esp us) of tsarism

同近义词

  • n. 专制政治;独裁政治;(俄)沙皇统治(等于tsarism)
  • autocracy , monocracy

$firstVoiceSent
- 来自原声例句
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定
小调查
请问您想要如何调整此模块?

感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
进来说说原因吧 确定